LICEUL TEHNOLOGIC SAT PUIEȘTI
JUD VASLUI

Nr. 2495/16.10.2020

ANUNŢ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, LICEUL TEHNOLOGIC SAT PUIEȘTI organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează:

1. Promovare pe postul de secretar, cu studii superioare, gradul I, pe perioada nedeterminată

Bibliografia examenului de promovare:

SECRETAR

-Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011;
-OMEC nr.4925/08.09.2005 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
-Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic-auxiliar din învăţământ;
-OMECTS nr.5565/07 oct. 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
-H.G.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
-Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
-Ordin 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
-Ordin 3470/7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
-Legea 126/2002 pentru aprobarea Ordinului 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare;
-Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-H.G.500/2011 privind registrul general de evidența al salariaților;
-Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;
-HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar Euro200;
-Ordonanţa Guvernului Nr. 27/30.01.2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
-Legea nr. 677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Tematica examenului de promovare secretar
1.Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
2.Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar;
3. Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
4. Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
5. Duplicate ale actelor de studii;
6. Documente şcolare;
7. Acordarea burselor şcolare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi;
8. Arhivarea şi circuitul documentelor;
9. Intocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL,SIIIR.

Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare.
26 OCTOMBRIE 2020: – ora 10,00 –proba scrisă
-ora 13,00 –interviu

sediul LICEULUI TEHNOLOGIC SAT PUIEȘTI

Modalitatea de desfăşurare a examenului :
1.Probă scrisă
2.Interviu

Director,
Profesor CERCHEZ OANA-IULIANA